Strona główna        

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni
Skład Jednostki Operacyjno-Technicznej
           Lp.                                                  Nazwisko i imię  
Stan wyszkolenia członków JOT
szeregowy dowódca naczelnik z zakresu ratownictwa tech. kierowca konserwator  ratownictwo medyczne badania lekarskie ważne do Kierowanie ruchem drog. LPR
1

 Piotr Kulas

2004-16 2013 2014 2007 2013 2015 23.10.2017   2014
2  Stanisław Wieczorek 2004-16     2007     23.10.2017    
3  Norbert Rudnik 2014         2015 18.11.2017    
4  Marcin Czajka 2005 2001   2008     23.10.2017   2013
5  Krzysztof Waśkiewicz 2005       2001 2014 14.11.2018   2013
6  Zbigniew Cesarek 2009 2005       2015  23.10.2017
7  Mateusz Radomski 2014           23.10.2017    
8  Jacek Radomski 2007           23.10.2017    
9  Sławomir Samsel x x         16.01.2017    
10  Paweł Serowik 2005 2005   2007 2013 2015 23.10.2017   2013
11  Konrad Nakielski 2004-16 2013 2014 2009   2013 23.10.2017   2014
12  Paweł Wieczorek 2005           25.10.2019    
13  Zygfryd Werner x     x     23.10.2017    
14  Artur Sobiech 2014           25.09.2016    
15  Rafał Gołębiewski 2014     2016     23.10.2017    
16  Mateusz Gorczyca 2004-16     2009     16.01.2018   2013
17  Roman Nakielski 2010     2016 2013 2013-2016 23.10.2017 2016 2013
18  Ewa Dulna 2012         2016 23.10.2017 2016  
19  Elżbieta Dulna 2012           23.10.2017    
20  Michał Konachowicz 2004-16           16.01.2018    
21  Paweł Jędrzejczyk 2007           26.05.2019   2013
22  Maciej Niemiro 2017           26.05.2019    
21  Zachariasz Grudziądz 2014     2015          

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

w  KRUTYNI

 

zatwierdzony uchwałą Nr 1/2009 z dnia 28.02.2009 r. Zarządu OSP w Krutyni

 

 

    I.  CEL, ZASADY POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JOT.

1.    Celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP (zwanej w regulaminie JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.

2.    Wymienione w p-kcie 1 zadania JOT wykonuje zgodnie ze standardami  i procedurami ustalonymi w odrębnych przepisach.

3.    Planowana kategoria JOT ustalana jest w gminnym i powiatowym planie ratowniczym w oparciu o wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

4.    OSP zabezpiecza JOT niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansowe uzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych oraz z budżetu państwa.

 

   II.  ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.

1.    Do podstawowych zadań JOT należy:

a)    udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,

b)    rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,

c)    utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,

d)    utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,

e)    współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,

f)     prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,

g)    współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,

h)    współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,

i)      pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.

2.    Siedzibą JOT jest strażnica i inne obiekty użytkowane przez OSP.

3.    Własnym obszarem chronionym JOT jest .......................................

 

 III.  KIEROWANIE JOT – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.

1.    JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji.

2.    W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.

3.    W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. Zastępca naczelnika w JOT w sile plutonu pełni równocześnie funkcję dowódcy plutonu.
W czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy (d-cy plutonu) JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji.

 

4.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP

 

obowiązki:

a)    kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,

b)    typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,

c)    dysponowanie siłami i środkami JOT,

d)    dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

e)    współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,

f)     zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,

g)    dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,

h)    zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT,

i)      nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,

j)      planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,

k)    nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,

l)      utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,

m)  nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,

n)    informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

o)    dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

 

uprawnienia:

a)    dysponowanie siłami i środkami JOT,

b)    kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,

c)    mianowanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),

d)    udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,

e)    przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,

f)     pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,

g)    inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

 

odpowiedzialność:

Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.

 

5.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy naczelnika OSP – dowódcy plutonu

 

a)    do pomocy w realizacji zadań naczelnika OSP, zarząd OSP wybiera zastępcę naczelnika , który może być zarazem dowódcą plutonu lub dowódcą sekcji,

b)    zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

c)    z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,

d)    z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań,

e)    odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności z-ca naczelnika powinien uzyskać niezbędne uprawnienia i środki wykonawcze.

 

6.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy plutonu i dowódcy sekcji

 

obowiązki:

a)    kierowanie podległymi pododdziałami (plutonem, sekcją) w trakcie bieżącej działalności,

b)    ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.

c)    dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

d)    współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,

e)    prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,

f)     nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),

g)    utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale (plutonie, sekcji),

h)    informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale (plutonie, sekcji) i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

i)      nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),

j)      sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.

 

uprawnienia:

a)    dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

b)    kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP

c)    wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład podległego pododdziału,

d)    inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP

 

 

odpowiedzialność:

Dowódca plutonu i dowódca sekcji ponoszą odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych im zadań i obowiązków.

 

7.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy załogi

 

obowiązki:

a)    wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, dowódcy plutonu i dowódcy sekcji,

b)    sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę

c)    zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,

d)    nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego o zaistniałym wypadku lub inne przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,

e)    zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,

f)     dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,

g)    współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,

h)    utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,

i)      zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,

j)      zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,

k)    zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.

l)      dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu,

m)  sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.

 

uprawnienia:

a)    dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,

b)    inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.

 

odpowiedzialność:

Dowódca załogi odpowiada za sprawność i gotowość bojową załogi i przydzielonego jej sprzętu oraz maksymalnie sprawne wykonanie powierzonego zadania. Odpowiada także, za zdyscyplinowanie podległej załogi.

 

IV. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW OSP WCHODZĄCYCH W SKŁAD JOT

 

obowiązki:

a)    wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,

b)    przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,

c)    sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,

d)    włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,

e)    uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,

f)     przestrzegać zasady i przepisy BHP,

g)    poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do społecznej służby strażackiej,

h)    dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,

i)      dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.

 

uprawnienia:

a)    zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia społecznej strażackiej służby,

b)    zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,

c)    wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,

d)    ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,

e)    świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,

f)     ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,

g)    zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,

h)    inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.

 

odpowiedzialność:

a)    ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień niniejszego regulaminu,

b)    ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za:

-  sprawność powierzonego mu środka transportu,

-  zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów,

-  obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,

-  doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności,

-  utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji,

-  zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.

 

V.    WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.

 

1.    Wiek 18 – 50 lat.

2.    Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.

3.    Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej.

4.    Cechy osobiste:

a.    odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,

b.    zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,

c.    zdolność podejmowania szybkich decyzji,

d.    stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,

e.    koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.

5.    Wyszkolenie pożarnicze:

a.    podstawowe strażaka ratownika

b.    uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub obsługą specjalistycznego sprzętu

c.    samokształcenie doskonalące.