STEFCIO wygląda jak zdrowy 2-latek, który z radością poznaje świat. Nic nie wskazuje na to, że w jego klatce piersiowej znajduje się tykająca bomba, która w każdej chwili może wybuchnąć. Krytyczna stenoza aortalna, dysfunkcja lewej komory serca oraz wada zastawki mitralnej to charakterystyka tego zła z jakim przyszło się nam zmierzyć.

Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość jest wielką niewiadomą…jednak my rodzice musimy dać jemu szanse i uczynić wszystko co w naszej mocy, aby nasz Syn zachował zesłany przez Boga „Dar Życia”.

Iskierką nadziei jest operacja serca w Children’s Boston Hospital i na ten cel przeprowadzamy niniejszą zbiórkę. Prosimy wspomóż nasz cel.

Miejsce startu: Krutyń (gm. Piecki)
Dystans: 6,3 km (biegniemy, maszerujemy)
Termin: 23 – 31.05.2020
Opłata: 30 zł (fajnie jak wpłacisz więcej)

Bieg zorganizowany za zgodą i w porozumieniu z rodzicami Stefana Zgiepa.

Przebieg I Korespondencyjnego Biegu Charytatywnego w Krutyni „ Dla Stefcia”

  • trasa ma 6,3 km i jest oznakowana
  • start i meta przy miejscowości Krutyń (53,688405; 21,422837)
  • przebieg po terenach leśnych
  • trasa bez atestu
  • trzymaj rekomendowany przez MZ dystans względem innych użytkowników lasu.

I Korespondencyjny Bieg Charytatywny w Krutyni „Dla Stefcia”

R E G U L A M I N

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji I Korespondencyjnego Biegu Charytatywnego w Krutyni „Dla Stefcia”.

Pamiętaj, że w tym biegu nie chodzi o Twój czas!

1. Celem wydarzenia jest: o pozyskanie środków na leczenie Stefana Zgiep ze Szczytna (woj. warmińskomazurskie); o popularyzacja i upowszechnianie biegania, maszerowania i nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku; o promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu jako formy pomagania; o promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych wsi Krutyń.

2. Organizatorzy: Organizatorami wydarzenia p.n.: I Korespondencyjny Bieg Charytatywny w Krutyni „Dla Stefcia” zwanego dalej „Wydarzeniem”, są: o Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” z siedzibą w miejscowości Krutyń 33, 11-710 Piecki (KRS: 0000735393); o Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni z siedzibą w miejscowości Krutyń 33, 11-710 Piecki (KRS: 0000020773); o Sołectwo Krutyń, zwani łącznie: „Organizatorem”.

Wydarzenie jest organizowane w porozumieniu i za zgodą Rodziców 2-letniego Stefana Zgiep.

3. Zasady uczestnictwa: o zawodnicy powyżej 18 roku życia startują na własną odpowiedzialność, o osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) startują za zgodą i wiedzą rodzica/opiekuna prawnego, o rejestracja odbywać się będzie w serwisie www.strava.com. o ze względu na otwarty charakter wydarzenia nie przewidziano limitu uczestników, o w formularzu zgłoszeniowym zawodnik zobowiązany jest do podania poprawnych danych, o osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty startowej na rzecz Stefcia Zgiep o treści i formie określonej w niniejszym Regulaminie, o nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy się zarejestrują w formularzu zgłoszeniowym i dokonają opłaty startowej, o zgłaszając się poprzez formularz i dokonując opłaty startowej uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Wpisowe: o Organizator ustala wysokość wpisowego w biegu na kwotę minimalną 30 zł/os. (oczywiście można wpłacać więcej) przez cały okres trwania zapisów, o opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, o Organizator nie dopuszcza możliwości przepisania zapisu na innego uczestnika, o opłatę startową należy wnieść na konto Stowarzyszenia „Nasza Krutyń”: 34 1600 1462 1871 0616 0000 0001 umieszczając tytuł przelewu wg. wzoru: Bieg dla Stefcia. Imię i nazwisko, nazwa miejscowości (np.: Bieg dla Stefcia. Jan Kowalski, Krutyń). o opłatę startową można wnosić od dnia 22.05.2020 r. do dnia 31.05.2020 r., o cała zebrana kwota po zamknięciu wydarzenia zostanie przekazana na rachunek wskazany przez Rodziców Stefana Zgiep.

5. Termin i miejsce: o miejsce zawodów: tereny leśne wokół miejscowości Krutyń (gm. Piecki, woj. warm.-maz.), o termin biegu: od 23.05.2020 r. (godz. 10:00) do 31.05.2020 r. (godz. 20:00) o wynik musi być zarejestrowany za pomocą aplikacji www.strava.com, gdzie będzie dostępna data, dystans i czas biegu, o publikacja wyników rywalizacji nastąpi 1.06.2020 r. na stronie internetowej Organizatora.

6. Świadczenia: W ramach udziału w Wydarzeniu uczestnik otrzymuje: o satysfakcję niesienia pomocy bliźniemu poprzez uczestnictwo w wydarzeniu charytatywnym, o udział w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez Sponsorów wydarzenia.

7. Trasa: Bieg odbywa się w miejscowości Krutyń na terenie leśnym zarządzanym przez Nadleśnictwo Strzałowo. Trasa jest oznakowana strzałkami, przebiega leśnymi duktami i nie posiada atestu. Przebieg trasy w załączonej do Regulaminu mapce poglądowej oraz po zalogowaniu w aplikacji: www.strava.com

8. Nagrody i klasyfikacje: o Ze względu na otwarty i charytatywny charakter imprezy oraz indywidualne terminy startów Uczestników, nie będzie podziału na klasyfikacje, jak również nie będzie przeprowadzonej dekoracji. Po zakończeniu rywalizacji na stronie internetowej Organizatora dostępna będzie natomiast ogólna informacja dla Wydarzenia uwzględniająca osiągnięte wyniki. o Informacja z losowania nagród rzeczowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. o Nagrody będą do odbioru w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni (Krutyń 66, 11-710 Piecki, tel.: 89 742 14 05) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w godzinach pracy biura Parku.

9. Start na własną odpowiedzialność: o Zawodnik startuje w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do udziału w tego typu Wydarzeniu, o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału w Wydarzeniu, o Uczestnik obowiązany jest stosować wszelkie rekomendowane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia w związku z zagrożeniem epidemią Covid-19.

10. Kontakt: W razie wątpliwości, bądź problemów z rejestracją wszystkie pytania prosimy kierować do Konrada Nakielskiego nr telefonu 668 039 747. W przypadku problemów na trasie biegu: 668 039 747

11. RODO: Administratorem Twoich danych osobowych jest: o Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni Krutyń 33, 11-710 Piecki (Nr. KRS 0000020773), o Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” Krutyń 33, 11-710 Piecki (Nr. KRS 0000735393). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: straz@ospkrutyn.pl i naszakrutyn@gmail.com.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe? o świadczenia usług drogą elektroniczną, o wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu, o twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną (opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), o publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, o przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną, o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz, o kontaktu z Tobą, o umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu, o wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

Czy musisz podawać dane osobowe? o Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. o Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych? Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych? Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.