Skład Jednostki Operacyjno – Technicznej

Stan wyszkolenia członków JOT

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP
w KRUTYNI

zatwierdzony uchwałą Nr 1/2009 z dnia 28.02.2009 r. Zarządu OSP w Krutyni

I. CEL, ZASADY POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JOT.

1. Celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP (zwanej w regulaminie JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.
2. Wymienione w p-kcie 1 zadania JOT wykonuje zgodnie ze standardami i procedurami ustalonymi w odrębnych przepisach.
3. Planowana kategoria JOT ustalana jest w gminnym i powiatowym planie ratowniczym w oparciu o wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
4. OSP zabezpiecza JOT niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansowe uzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych oraz z budżetu państwa.

II. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.

1. Do podstawowych zadań JOT należy:
a) udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,
b) rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
c) utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,
d) utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
e) współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
f) prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
g) współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
h) współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
i) pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.
2. Siedzibą JOT jest strażnica i inne obiekty użytkowane przez OSP.
3. Własnym obszarem chronionym JOT jest …………………………………

III. KIEROWANIE JOT – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.

1. JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji.
2. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.
3. W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. Zastępca naczelnika w JOT w sile plutonu pełni równocześnie funkcję dowódcy plutonu.
W czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy (d-cy plutonu) JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji.
4. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP
obowiązki:
a) kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
b) typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,
c) dysponowanie siłami i środkami JOT,
d) dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
e) współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
f) zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
g) dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
h) zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT,
i) nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
j) planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
k) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
l) utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
m) nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
n) informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
o) dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.
uprawnienia:
a) dysponowanie siłami i środkami JOT,
b) kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,
c) mianowanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
d) udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
e) przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
f) pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
g) inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.
odpowiedzialność:
Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.
5. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy naczelnika OSP – dowódcy plutonu
a) do pomocy w realizacji zadań naczelnika OSP, zarząd OSP wybiera zastępcę naczelnika , który może być zarazem dowódcą plutonu lub dowódcą sekcji,
b) zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
c) z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,
d) z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań,
e) odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności z-ca naczelnika powinien uzyskać niezbędne uprawnienia i środki wykonawcze.
6. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy plutonu i dowódcy sekcji
obowiązki:
a) kierowanie podległymi pododdziałami (plutonem, sekcją) w trakcie bieżącej działalności,
b) ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.
c) dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
d) współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
e) prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,
f) nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),
g) utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale (plutonie, sekcji),
h) informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale (plutonie, sekcji) i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
i) nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),
j) sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.
uprawnienia:
a) dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
b) kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP
c) wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład podległego pododdziału,
d) inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP
odpowiedzialność:
Dowódca plutonu i dowódca sekcji ponoszą odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych im zadań i obowiązków.
7. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy załogi
obowiązki:
a) wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, dowódcy plutonu i dowódcy sekcji,
b) sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę
c) zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,
d) nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego o zaistniałym wypadku lub inne przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,
e) zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,
f) dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,
g) współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,
h) utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,
i) zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,
j) zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,
k) zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.
l) dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu,
m) sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.
uprawnienia:
a) dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,
b) inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.
odpowiedzialność:
Dowódca załogi odpowiada za sprawność i gotowość bojową załogi i przydzielonego jej sprzętu oraz maksymalnie sprawne wykonanie powierzonego zadania. Odpowiada także, za zdyscyplinowanie podległej załogi.

IV. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW OSP WCHODZĄCYCH W SKŁAD JOT

obowiązki:
a) wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,
b) przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,
c) sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,
d) włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
e) uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,
f) przestrzegać zasady i przepisy BHP,
g) poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do społecznej służby strażackiej,
h) dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
i) dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.
uprawnienia:
a) zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia społecznej strażackiej służby,
b) zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
c) wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,
d) ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
e) świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
f) ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,
g) zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,
h) inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.
odpowiedzialność:
a) ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień niniejszego regulaminu,
b) ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za:
– sprawność powierzonego mu środka transportu,
– zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów,
– obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,
– doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności,
– utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji,
– zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.

V. WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.

1. Wiek 18 – 50 lat.
2. Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.
3. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej.
4. Cechy osobiste:
a. odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
b. zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
c. zdolność podejmowania szybkich decyzji,
d. stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
e. koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.
5. Wyszkolenie pożarnicze:
a. podstawowe strażaka ratownika
b. uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub obsługą specjalistycznego sprzętu
c. samokształcenie doskonalące.