Zapraszamy na:
„XI Krutyński Bieg Niepodległości”

11 Listopada 2022 r.

Podsumowanie biegu oraz galeria

Wszystkie informacje podsumowujące XI edycję Biegu dostępne w aktualnościach:

XI Krutyński Bieg Niepodległości

Ogólne informację:

Krutyński Bieg Niepodległości będzie organizowany po raz jedenasty. Jak co roku bieg odbędzie się na terenie miejscowości Krutyń oraz Leśnictwa Krutyń.

W ramach organizacji imprezy wyznaczone zostaną dwie trasy – 2,5 oraz 7 km. Oznaczenie tras odbędzie się pomiędzy miejscowościami Krutyń – Krutyński Piecek, część lasu, którą nadzoruje Nadleśnictwa Strzałowo. Całe przedsięwzięcie będzie odbywało się na terenie gminy Piecki i sołectwa krutyńskiego.

Jest to rodzinna impreza na którą zapraszamy przede wszystkim rodziny i dzieci. Czas mierzony będzie tylko w celu wyłonienia zwycięzców w danej kategorii.

W tegorocznej edycji medale zostaną wręczone każdemu uczestnikowi (dla pierwszych 100 osób na mecie). Uczestnicy biegu, którzy zajęli pierwsze miejsca w Głównym Biegu otrzymają dyplom, medalem, oraz nagrody rzeczowe.

Impreza ma na celu:
– popularyzację biegów na dystansie do 8 km;
– możliwość sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejętności biegowych;
– promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie lokalnym, wśród dzieci i młodzieży, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni;
– aktywizowanie społeczeństwa lokalnego do wspólnego działania i organizacji czasu wolnego.

Członkowie OSP podczas biegu zapewniają zabezpieczenie medyczne oraz kontrolowanie wyznaczonych tras.

Wspólna zabawa:

Jak co roku po biegu zapraszamy wszystkich na pieczoną kiełbaskę przy ognisku.
Dla każdego uczestnika posiłek jest za darmo – kiełbaska, chlebek, napoje oraz ciepła herbata i kawa.

Tak bawiliśmy się rok temu:

LISTA UCZESTNIKÓW

Dla osób niezgłoszonych – możliwość zapisania się w dniu biegu.

Bieg Główny

Rywalizacja o I, II i III miejsce z nagrodami.
Dystans: 7 km

Kobiety
LP Imię i Nazwisko
1. Magdalena Kołodziejczyk
2. Barbara Olender
3. Ewa Mirota
4. Weronika Leszczyńska
5. Patrycja Kowalczyk
6. Marta Deptuła
7. Marta Załęska
8. Justyna Samsel
9. Renata Przybyłowska
10. Katarzyna Markowska
Mężczyźni
LP Imię i Nazwisko
1. Stanisław Zapadka
2. Marcin Bogdański
3. Artur Trochimowicz
4. Grzegorz Zawrotny
5. Marcin Bałazy
6. Ra-v Mirota
7. Aleksander Mirota
8. Emil Mirota
9. Rafał Milewski
10. Krzysztof Nykiel
11. Michał Wigurski
12. Antoni Wigurski
13. Radosław Grotkowski
14. Michał Grotkowski
15. Grzegorz Przybyłowski
16. Marcin Dudziec
17. Michał Słomski
18. Mirosław Kulas
19. Piotr Nowak
20. Kajetan Rostek
21. Roman Sokoła
22. Mariusz Krysztopik
23. Karol Strumiłowski

Bieg Towarzyski

Dla osób niebiorących udziału w rywalizacji.
Dystans: 2,5 km

Dziewczęta
LP Imię i Nazwisko
1. Milena Młynarczyk
2. Lena Młynarczyk
3. Iga Młynarczyk
4. Marzena Bałazy
5. Iga Bałazy
6. Maja Nykiel
7. Joanna Nykiel
8. Ewa Nykiel
9. Marlena Bieleninik
10. Zuzanna Ryk
11. Klaudia Żuber Wigurska
12. Paulina Grotkowska
13. Ewelina Narbutowicz
14. Marianna Narbutowicz
15. Antonina Maria Żbikowska
16. Anna Grotkowska
17. Kinga Kojro
18. Zuzanna Domżała
19. Natalia Zielińska
20. Maja Podolak
21. Anna Krawczynska-Nowak
22. Kaja Krawczynska-Nowak
23. Aleksandra Magaczewska
24. Zofia Sokoła
25. Wiktoria Sztylc
26. Magdalena Konachowicz
27. Zuzanna Konachowicz
Chłopcy
LP Imię i Nazwisko
1. Marcel Skrocki
2. Jakub Bogdański
3. Błażej Bogdański
4. Mikołaj Czajka
5. Marcel Młynarczyk
6. Cyprian Bałazy
7. Pawel Nykiel
8. Aleksander Nykiel
9. Adam Nykiel
10. Stanisław Nykiel
11. Tomasz Ropiak
12. Franek Wigurski
13. Jasper Antoniou
14. Wojciech Narbutowicz
15. Tomasz Żbikowski
16. Bartosz Kojro
16. Leo Kojro
17. Adam Domżała
18. Aleksander Sztylc
19. Jakub Konachowicz

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Krutyń 33, 11-710 Piecki (Regon: 510959512, NIP: 742-19-62-355, Nr. KRS 0000020773). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem straz@ospkrutyn.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
– świadczenia usług drogą elektroniczną
– wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
– twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną (opracowanie wyników,
wydanie nagród itp.)
– publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu
– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Regulamin „XI Krutyńskiego Biegu Niepodległości”

1. Organizator:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni.

2. Informacje podstawowe:
Lokalizacja zawodów: Krutyń, gmina Piecki.

Cel zawodów:
• Promowanie aktywnego spędzania czasu;
• Popularyzowanie aktywności fizycznej;
• Promowanie aktywnego spędzania czasu w lesie;

3. Teren zawodów:
Bieg odbywa się na terenie lasów państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzałowo. Trasa biegu zlokalizowana jest w leśnictwach Krutyń i Rostek.
• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są wykonać ewentualne polecenia pracowników Służby Leśnej.
• Jesteśmy gośćmi w lesie, dbamy o porządek, nie śmiecimy, nie hałasujemy.

4. Warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa zawodnika:
W zawodach mogą brać udział uczestnicy, którzy:
• zgłoszą się poprzez dokonanie rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ospkrutyn.pl (należy podać imię i nazwisko startującego, kategorię biegu, nr kontaktowy telefonu) – zgłoszenia przyjmowane będą do 28 października 2022 r. Zgłoszenia można też dokonać pocztą elektroniczną na adres straz@ospkrutyn.pl lub telefonicznie 503 496 381 podając w/w dane,
• akceptują regulamin zawodów i podpiszą stosowne oświadczenie,

Zabrania się wnoszenia na teren zawodów alkoholu i innych środków odurzających. Zawodnik, który będzie pod wpływem w/w środków zostanie niezwłocznie zdyskwalifikowany.

5. Wyposażenie zawodnika:

Każdy uczestnik biegu ma obowiązek wziąć ze sobą na trasę:
• telefon komórkowy – sprawny i naładowany,

6. Trasy i kategorie:

2,5 km
– dziewczęta
– chłopcy

7 km
– kobiety
– mężczyźni

7. Nagrody:
Dla zwycięzców za 1,2 i 3 miejsce w Biegu Głównym przygotowane są nagrody rzeczowe, dyplom oraz medal.
Uczestnicy Biegu Towarzyskiego otrzymają pamiątkowy medal.

8. Postanowienie końcowe:
Wszyscy uczestnicy biorący udział w “XI Krutyńskim Biegu Niepodległości” startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
• Udział w Biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w imprezie
• W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie “Oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
• Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.
• Dane uczestnika imprezy mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE)) w celach :
– organizacji, w tym rejestracji i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do biegu do zakończenia imprezy);
– promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć (na okres 30 lat);
– informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników Biegu opinii publicznej;
– ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami ;

• Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
– dostępu do danych osobowych dotyczących danego uczestnika,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
• Administratorem Państwa danych jest Organizator.
• Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w internecie, radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
• Zapisanie się do Biegu oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją imprezy i w celach informacyjnych dotyczących imprezy.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
• Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY PIECKI