Zapraszamy na dogtrekking
„IV Krutyński Bieg z Wiernym Przyjacielem”

12 września 2021 r.

Dogtrekking – co to w ogóle jest?

Dogtrekking to po prostu długi spacer z psem, połączony przez nas z elementami biegu na orientację. Wygrywa ten zespół lub osoba, który dotrze na metę w najkrótszym czasie, pokonując jednocześnie całą trasę wyznaczoną przez organizatorów. Na trasie znajdują się tzw. „punkty kontrolne”, które należy odnaleźć i potwierdzić w sposób określony przez organizatorów. O przebiegu trasy, sposobach zdobywania punktów kontrolnych oraz atrakcjach czekających na drodze do mety organizatorzy poinformują zawodników i zawodniczki podczas tzw. odprawy technicznej.

W dogtrekkingu biorą udział zarówno osoby nastawione na zaciętą rywalizację, jak i te, które liczą na przygodę i rekreacyjne zwiedzanie okolicy. Całej imprezie przyświecają dwa cele: dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Priorytetem jest jednak zawsze dobro psa.

Żeby wziąć udział w dogtrekkingu wystarczą tak naprawdę tylko dobre chęci. Różne dystanse do wyboru – 5 i 15km – umożliwiają start niemal każdej osobie i każdemu psu.

Harmonogram dnia:

Zawodnicy 15 km:
10:30 Rejestracja
11:15 Odprawa techniczna
11:30 Start biegu

Zawodnicy 5 km:
11:00 Rejestracja
11:45 Odprawa techniczna
12:00 Start biegu

14:00 Planowany powrót wszystkich zawodników
14:30 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród

Plan dnia może ulec drobnej zmianie w trakcje zawodów

Formularz rejestracyjny

[]
1
Imię i nazwisko
Telefon
Zgoda na przetwarzanie danych
Regulamin
Previous
Next

Formularz rejestracyjny

[]
1
Imię i nazwisko
Telefon
Zgoda na przetwarzanie danych
Regulamin
Previous
Next

Tak bawiliśmy się ostatnio:

Lista uczestników – trasa 15 km

Kobiety

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Katarzyna Markowska TAK
2. Halina Biziuk TAK
3. Klaudia Danielska TAK

Mężczyźni

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Bartosz Kojro +1

Lista uczestników – trasa 5 km

Rodziny z dziećmi

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Aleksandra Karpińska +2 TAK
2. Anna Lesiecka +2
3. Emilia Romanowska +1 TAK
4. Karolina Turek +3

Singiel – kobiety

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Dorota Kurpiewska TAK
2. Beata Karpińska TAK
3. Hildegard Krettler TAK
4. Magda Kołodziejczyk +1
5. Katarzyna Bolz TAK
6. Justyna Samsel

Singiel – mężczyźni

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Artur Szarmacher +1
2. Maciej Bzura TAK
3. Zygmunt Staniszewski

Regulamin „IV Krutyńskiego Biegu z Wiernym Przyjacielem”

1. Organizator:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni.

2. Informacje podstawowe:
Lokalizacja zawodów: Krutyń, gmina Piecki.

Cel zawodów:
• Promowanie aktywnego spędzania czasu z „wiernym przyjacielem”;
• Popularyzowanie aktywności fizycznej oraz psich sportów;
• Promowanie aktywnego spędzania czasu w lesie;

3. Teren zawodów:
Dogtrekking odbywa się na terenie lasów państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzałowo. Trasa biegu zlokalizowana jest w leśnictwach Krutyń i Rostek.
• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są wykonać ewentualne polecenia pracowników Służby Leśnej.
• W czasie biegu zwierzęta nie mogą poruszać się luzem.
• Jesteśmy gośćmi w lesie, dbamy o porządek, nie śmiecimy, nie hałasujemy.

4. Warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa zawodnika:
W zawodach mogą brać udział uczestnicy, którzy:
• zgłoszą się poprzez dokonanie rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ospkrutyn.pl (należy podać imię i nazwisko startującego, kategorię biegu, nr kontaktowy telefonu, imię psa oraz rasę) – zgłoszenia przyjmowane będą do 08 września 2021 r. Zgłoszenia można też dokonać pocztą elektroniczną na adres straz@ospkrutyn.pl lub telefonicznie 503 496 381 podając w/w dane,
• akceptują regulamin zawodów i podpiszą stosowne oświadczenie,
• dokonają opłaty startowej przelewem na konto OSP w Krutyni lub gotówką w dniu zawodów.

Zabrania się wnoszenia na teren zawodów alkoholu i innych środków odurzających. Zawodnik, który będzie pod wpływem w/w środków zostanie niezwłocznie zdyskwalifikowany.

Warunki uczestnictwa psa:
• Niezależnie od kategorii każdy uczestnik może biec z jednym lub dwoma psami. Dopuszcza się do udziału inne zwierzęta z tym, że ostateczną decyzję o udziale zwierzęcia w biegu podejmie obecny na miejscu lekarz weterynarii.
• Zabrania się zmuszania psa do biegu. W każdym przypadku cierpienia zwierzęcia należy natychmiast przerwać bieg i zgłosić to Organizatorowi.
• Zabrania się startu w zawodach suk w rui, w ciąży, oraz do 6 tygodni po porodzie.

Pies startujący w zawodach powinien być:
• zaszczepiony przeciwko wściekliźnie,
• w wieku 1-10 lat (starsze psy wyłącznie za zgodą obecnego na miejscu lekarza weterynarii),
• na smyczy przez cały czas trwania zawodów.

Wyposażenie zawodnika:

Każdy uczestnik biegu ma obowiązek wziąć ze sobą na trasę:
• telefon komórkowy – sprawny i naładowany,
• mapę i kartę uczestnictwa otrzymaną od Organizatora,
• smycz, do której pies jest przypięty przez cały czas trwania zawodów,
• szelki lub miękką obrożę dla psa

Zabrania się:
• korzystania na trasie z wszelkich urządzeń nawigacyjnych, dopuszczalne są wyłącznie urządzenia rejestrujące długość i czas trasy.
• prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce bądź obroży zaciskowej.

Organizator przed biegiem może sprawdzać zawartość wyposażenia zawodników.

5. Trasy i kategorie:

15 km
– kobiety
– mężczyźni

5 km
– rodziny z dziećmi
– singiel – kobiety
– singiel – mężczyźni

6. Punkty kontrolne:
• Każdy punkt kontrolny jest ustawiony w charakterystycznym miejscu. Takie miejsca są zaznaczone na otrzymanej przez zawodników mapie, łatwe do odnalezienia w terenie oraz dodatkowo oznakowane biało-czerwonymi tabliczkami. Zadaniem zawodników jest odnaleźć wszystkie punkty kontrolne i potwierdzić znalezienie tych punktów w sposób określony przez organizatora na odprawie technicznej.
• Wszystkie elementy znajdujące się w punkcie kontrolnym zostawiamy tak jak je znaleźliśmy!

7. Opłaty:
Jednorazową opłatę za uczestnictwo w biegu należy uiścić przelewem na konto OSP w Krutyni podane w e-mailu potwierdzającym otrzymanie zgłoszenia przez Organizatora i rejestrację na stronie www.ospkrutyn.pl. Możliwa będzie też opłata gotówką na miejscu w dniu zawodów.
Opłata za uczestnictwo:
• 30 zł – dorośli
• 40 zł – grupy rodzinne (max. 4 osoby)

8. Nagrody:
Dla zwycięzców za 1,2 i 3 miejsce przygotowane są nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymują:
• pakiet startowy,
• medal okolicznościowy,
• posiłek regeneracyjny

9. Weterynarz:
Na starcie i mecie biegu będzie obecny lekarz weterynarii, by sprawdzić książeczkę szczepień psa i ocenić ogólny stan zdrowia zwierzęcia w celu bezpiecznego dopuszczenia go do zawodów. W razie potrzeby lekarz udzieli bezpłatnej porady weterynaryjnej.

10. Postanowienie końcowe:
Wszyscy uczestnicy biorący udział w „ IV Krutyńskim Biegu z Wiernym Przyjacielem ‘’ startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
• Udział w Biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w imprezie
• W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie ,, Oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
• Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.
• Dane uczestnika imprezy mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE)) w celach :
– organizacji, w tym rejestracji i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do biegu do zakończenia imprezy);
– promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć (na okres 30 lat);
– informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników Biegu opinii publicznej;
– ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami ;

• Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
– dostępu do danych osobowych dotyczących danego uczestnika,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
• Administratorem Państwa danych jest Organizator.
• Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w internecie, radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
• Zapisanie się do Biegu oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją imprezy i w celach informacyjnych dotyczących imprezy.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
• Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Krutyń 33, 11-710 Piecki (Regon: 510959512, NIP: 742-19-62-355, Nr. KRS 0000020773). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem straz@ospkrutyn.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
– świadczenia usług drogą elektroniczną
– wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
– twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników,
wydanie nagród itp.)
– publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
– dostarczania usług płatniczych
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu
– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– w celach podatkowych i rachunkowych
– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Biegu nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
• zmiany godzin startu,
• podziału uczestników na mniejsze grupy,
• wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych,
• zmiany formuły Biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
• Każdy z uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19.
• Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator ( komandor biegu – Feliks tel. 503 496 381).

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY PIECKI